Bảo hiểm sức khỏe có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 31% thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm sức khỏe có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 31% thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm sức khoẻ đang là mảng chiếm ưu thế về doanh thu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1 % so với cùng kỳ,  với bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 31,1%, tăng 21,6% so với cùng kỳ, bồi thường 3.068 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,2%.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 9.367 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,7% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10% so với cùng kỳ, bồi thường 3.732 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 39,8%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.356 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7 %, tăng 11,8% so với cùng kỳ, bồi thường 346 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14,7%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.010 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,8%, bồi thường 3.386 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 48,3%.

Doanh thu bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 4.314 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,8%, giảm 2,1%, bồi thường 976 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,6%.

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ đạt 4.612 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,7%, tăng trưởng 24,3%, bồi thường 996 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21,6%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.516 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 26%, bồi thường 612 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17,4%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.096 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2%, tăng 19,2% so với cùng kỳ, bồi thường 383 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35%.

Doanh thu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 1.603 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,7%, tăng trưởng 16,9%, bồi thường 318 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,8%.

Doanh thu bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.435 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.2%, tăng trưởng 8,9%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,7%.

Ngoài ra, các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 802 tỷ đồng tăng trưởng 14,7%; bảo hiểm hàng không 497 tỷ đồng, tăng 36%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 433 tỷ đồng, tăng 2,7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 166 tỷ đồng, tăng 39,5%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 15 tỷ đồng, giảm 5,1 % so với cùng kỳ.

Nguồn: vietnambiz.vn

Đăng Kí Tư Vấn